آخرین مطالب

عضویت در سامانه پیامکی با ارسال «عضویت» به 09199380946

عکس نوشته ویژه طوفان توئیتری/اینستاگرامی ThePromisedSaviour

۱٫ assume you live in a society without cruelty, injustice and war#ThePromisedSaviour

تصور کنید در جامعه ای بدور از ظلم و بی عدالتی و جنگ زندگی میکنید

۲٫ Jesus, Mahdi, son of human
What is the difference?
We all await the saviour #ThePromisedSaviour

مسیح ، مهدی ، پسر انسان
چه فرقی میکند؟!
همه منتظر منجی بشریت هستیم

۳٫  ️A fun and healthy life under a just kingdom is everyone’s right
#ThePromisedSaviour

زندگی شاد و سالم زیرنظر حکومت عادلانه حق هر انسانی است

۴٫️Albert Einstein:
People of the world, from any race or color, can and should live equally and peacefully under one flag
#ThePromisedSaviour

آلبرت انیشتین دانشمند و فیزیکدان بزرگ آلمانی:
ملل جهان از هر نژاد و رنگی که باشند می توانند و باید زیر یک پرچم واحد در صلح و برابری و برادری زندگی کنند

۵٫  ️️You will come and make the world’s oppressed people screams meaningful.
#ThePromisedSaviour

تو می آیی و فریادهای فرو خفته ستمدیدگان جهان را معنا می بخشی.

۶٫️️The savior of the world will cleanse the earth of all oppression and its oppressors, and the world will become more beautiful with his coming.
#ThePromisedSaviour

منجی آخرالزمان زمین را از هر ظلم و ستمی پاکیزه می کند و جهان با آمدن او زیبا می شود.
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شده

۷٫ Extinction would be our destiny if the current situation of the world continues
We need a man of knowledge and wisdom to save us
#ThePromisedSaviour

اگر دنیا به همین منوال پیش رود، انقراض سرنوشت محتوم ما خواهد بود. ما به مردی از جنس دانش و خرد نیازمندیم تا نجات دهنده‌ی ما باشد.

#آخرین_منجی
#منجی_وعده_داده_شده

۸٫ There is no scarcity of resources, but scarcity of justice
Only a man of wisdom and kindness will make everyone benefits justly
#ThePromisedSaviour

آنچه کمبود آن وجود دارد، منابع دنیا نیست. بلکه عدالت است
تنها مردی از جنس خرد و مهربانی می‌تواند همه را عادلانه بهره‌مند سازد

#آخرین_منجی
#منجی_وعده_داده_شده

۹٫ Where is the man who will make our knowledge thrive to the extent that no infection, be it physical or moral, prevail among human beings?#ThePromisedSaviour #COVID19

کجاست مردی که علم و دانش را به مرتبه‌ای می‌رساند که دیگر هیچ بیماری و پلشتی در میان بشر شیوع نیابد #آخرین_منجی
#منجی_وعده_داده_شده

۱۰٫ ️Is there an end to the miseries?
Our era is ingrained in recession, depression, uncertainties, pandemics, etc.
We need to get rid of the vicious circle
#ThePromisedSaviour

آیا پایانی بر رنج و اندوه ما هست؟
عصر ما با افسردگی، رکود، تردید، بیماری و غیره اجین شده است.
راهی باید تا از این دور باطل رها شویم.
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شدهشده

۱۱٫ ️ Did you know
Soon a person will come who will form a global kingdom?! A kingdom that will make the world full of justice!
#ThePromisedSaviour
#COVID19

آیا می دانستی به زودی کسی خواهد آمد که حکومت جهانی تشکیل خواهد داد؟که در سایه ی آن سرتاسر عالم پر از عدل و داد خواهد شد؟!
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شده

۱۲٫️ In a time that tyrant rulers tyrannize oppressed people and no one can stop them, we need a saviour…. And such a man will come!
#ThePromisedSaviour
#COVID19

در زمانه ای که قدرتمندان ظالم ، به مظلومین ، ظلم می کنند و کسی نمی تواند جلوی ظلم آنان را بگیرد؛ نیاز به یک منجی داریم که حق مظلوم را از ظالم بستاند… و چنین مردی خواهد آمد.
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شده

۱۳٫ ️A person will come who will make the world full of justice
#ThePromisedSaviour
#COVID19

مردی خواهد آمد که سرتاسر عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد.
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شده

۱۴٫️ There is a person whose return is a wish for noble people
#ThePromisedSaviour
#COVID19

مردی وجود دارد که آمدنش آرزوی مردم آزاده جهان است.
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شده

۱۵٫ ️A man will come who will spread kindness in the world
#ThePromisedSaviour
#COVID19

مردی خواهد آمد که مهربانی را در جهان گسترش خواهد داد.
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شده

۱۶٫ ️The savior of the world will cleanse the earth of all oppression and its oppressors, and the world will become more beautiful with his coming.
#ThePromisedSaviour
#COVID19

منجی آخرالزمان زمین را از هر ظلم و ستمی پاکیزه می کند و جهان با آمدن او زیبا می شود.
#آخرین_منجی
#منجیوعدهداده_شده

۱۷٫ ️We are waiting long days for a simple celebration like Christmas Let’s be happy for a short time While we know nothing will happen after that
Is n’t it time to wait for Happening to change the world And make our happiness and peace Permanent?
#ThePromisedSaviour

روزهای طولانی برای یک جشن ساده مثل کریسمس انتظار میکشیم تا زمان کوتاهی شاد باشیم در حالی که می دانیم بعد از آن اتفاقی نخواهد افتاد
آیا وقت آن نشده منتظر اتفاقی باشیم که دنیا را متحول کند و شادی ها و آرامش ما را همیشگی سازد؟
#ThePromisedSaviour

۱۸٫ ️️Imagine you living in a world without war,hunger, poverty, discrimination and injustice.
Open your eyes.
“This is not a dream”
All religions have promised us such a day
And this time is near…
#ThePromisedSaviour

تصور کنید در دنیایی بدون جنگ،گرسنگی،فقر تبعیض و بی عدالتی زندگی میکنید.
چشمانتان را باز کنید این رویا نیست
همه ادیان وعده آمدن چنین روزی را به ما داده اند و این زمان نزدیک است
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۱۹٫ ️️The twelfth Imam is the same Promised savior in Bible
Shiites believe He returns with Jesus
#ThePromisedSaviour

امام دوازدهم همان منجی وعده داده شده در انجیل است
شیعیان معتقدند او با مسیح باز خواهد گشت
#آخرین_منجی 

۲۰٫ ️️Is the world is going to be full of war, sickness, tyranny and darkness?Never! The Lord shall send us someone who shall bring peace for all men. It is a universal hope for universal peace. He shall come! #ThePromisedSaviour

آیا قرار است دنیاپر از جنگ، بیماری، ظلم وسیاهی باشد؟هرگز! خداوند روزی کسی را میفرستد تا برای همه انسانها صلح به ارمغان آورد. یک امید جهانی برای صلح جهانی، او می آید.
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۲۱٫ ️️️We wake up concerning our daily life every day and ask God to resolve our problems every night. If we have started our day striving for the coming of the Savior, God would have sent us His reserve to resolve our problems. #ThePromisedSaviour

هر روز با دغدغه کارهای روزمره مان بیدار می شویم و هر شب دعا میکنیم خدا ما را از شر مشکلات زندگی خلاص کند. اگر هر روزمان را با دغدغه تلاش برای آمدن منجی شروع میکردیم خدا هم فرستاده اش را برای حل مشکلاتمان میفرستاد
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۲۲٫ ️️️Imam Khomeini: “if the promised Mahdi would pass away as other Imams did, then there would be no man to establish justice.
He is reserved for such goals, and therefore this holy day (his birthday) is the biggest holiday for all of humanity, not just muslims
#ThePromisedSaviour

امام خمینی(ره):
“اگر مهدی موعود هم مثل سایر اولیا به جوار رحمت حق می‌رفتند، دیگر در بشر کسی نبوده است که اجرای عدالت کند و او ذخیره شده است برای یک همچو مطلبی، و لهذا به این معنا عید مولود حضرت صاحب- ارواحنا له الفداء- بزرگترین عید برای بشر است نه برای مسلمین.” ۷ تیر ۱۳۵۹
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۲۳٫ ️The world will come to the conclusion that there is no other way than to combine rationality with revelation,
and this is reflected in the Imam Mahdi.
#ThePromisedSaviour

دنیا به این نتیجه می رسند که هیچ راه دیگری غیر از این نیست که عقلانیت را با وحی تلفیق کند و این در امام مهدی بازتاب دارد.
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۲۴٫ ️️Imam mahdi is a the same saviur spoken of in the Torah,The Bible,The Psalms of David and Holy Quran
#ThePromisedSaviour

امام مهدی همان موعود تورات و انجیل و زبور داوود و اسلام است
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۲۵٫ ️It has been said in all religions that after the Savior appears, the ultimate peace and happiness will take over the earth.
#ThePromisedSaviour

در تمام ادیان گفته شده است که پس از ظهور منجی، آرامش و خوشبختی نهایی کلی زمین را میگیرد.
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۲۶٫ ️️️There is nothing on the world that #ThePromisedSaviour is unaware of.
He has total control over existence and his knowledge will benefit all mankind
#ThePromisedSaviour

چیزی نیست در کل جهان که منجی از آن بی اطلاع باشد و تمام جهان و تمام بشریت تحت اشراف و تسلط اوست.

#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۲۷٫ ️The righteous man who comes in the End times and is #ThePromisedSaviour, has a gracious and charming appearance

مرد درستکاری که در آخر الزمان می آید و منجی تمام بشریت است، پیشانی درخشان و نورانی و چهره ای ملیح و زیبا دارد
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۲۸٫ ️️️There is nothing on the world that #ThePromisedSaviour is unaware of.
He has total control over existence and his knowledge will benefit all mankind
#ThePromisedSaviour

چیزی نیست در کل جهان که منجی از آن بی اطلاع باشد و تمام جهان و تمام بشریت تحت اشراف و تسلط اوست.

#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۲۹٫ ️By #ThePromisedSaviour arrival, happiness would not be a dream for the oppressed

با ظهور منجی موعود، شادی برای مظلومان دیگر یک رویا نخواهد بود.

۳۰٫ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ ️Twelfth Imam is alive and lives among the people.
He sees people.He can feel their sufferings.
Those who are lucky enough sometimes meet him without recognizing him.
He does exist. He is a real human
and he lives among the people and with them. This is how our
#ThePromisedSavior

امام دوازدهم زنده است و در بین مردم زندگی می کند. او مردم را می بیند. او می تواند رنج های آنها را احساس کند. کسانی که به اندازه کافی خوش شانس هستند گاه او را می بینند بدون اینکه او را بشناسند.
او وجود دارد. او یک انسان واقعی است و او در بین مردم و با آنها زندگی می کند.
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۳۱٫ ️there is some wrong stories
about Imam Mahdi, the last Imam. stories tell that he will kill people, but that’s wrong. after his advent he is going to fight with oppressors for bring back the saftly and peace for all humans to the world again.
#ThePromisedSaviour

داستان های غلطی درباره‌ی امام مهدی وجود دارد. داستان هایی که او آدم ها را خواهد کشت. اما آنها اشتباه اند. بعد از ظهور او با ظالمان خواهد جنگید تا آرامش و امنیت برای تمام مردم جهان بازگرداند.
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۳۲٫ all religious believe that when the world became so dark the saviour will come.
no matter what the religious call him, all that matters is knowing that we have to pray for his return.
he is our last hope…
#ThePromisedSaviour

تمام دین ها باور دارند که وقتی جهان بسیار تاریک بشه، منجی خواهد آمد.
مهم نیست که ادیان منجی را چه خطاب میکنند. چیزی که مهم است این است که ما باید برای بازگشت او دعا کنیم. او آخرین امید ماست.
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۳۳٫ ️ ️is there any one who doesn’t believe that the world won’t face the peace and saftly without a saviour, yet?!
#ThePromisedSaviour

آیا هنوز کسی هست که باور نداشته باشه این دنیا بدون یک منجی با آرامش و امنیت رو به رو نخواهد شد؟
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۳۴٫  ️have you watched Yemen’s
photos?
the incident children and women are being killd because of an unfair war.
who can save them from this cruelty exept a saviour?! who can end all of these wars exept a saviour?
#ThePromisedSaviour

آیا عکس های یمن را دیده اید؟ زنان و کودکان بیگناه برای جنگی ناعادلانه کشته میشنود. چه کسی به غیر از یک‌منجی میتواند آنها را از این ظلم نجات دهد؟ چه کسی به غیر از یک منجی میتواند به این جنگ ها خاتمه دهد؟
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۳۵٫ ️ ️Developed?
We need a man to redefine development so that it will be inclusive and universal.
#ThePromisedSaviour

توسعه یافته؟
به مردی نیاز داریم که توسعه را بازتعریف کند تا نفع آن، همه را شامل شود.
#آخرین_منجی

۳۶٫  ️️When #ThePromisedSaviour comes, he will talk with all nations with their own language and will invite them all to truth justice

هنگامی که منجی آخرالزمان می آید، با تمام جهانیان سخن می گوید و همه ی آنها را به حق و عدالت دعوت می کند
#آخرین_منجی

۳۷٫ ️ ️️his name is Mahdi, he is the twelfth Imam.
when the whole world become drowned in crulety, crruption, diseases and wars, he will come as a saviour
#ThePromisedSaviour

اسمش مهدی‌ست. دوازدهمین امام. وقتی که تمام جهان در ظلم، فساد، بیماری و جنگ غرق شود اون به عنوان یک منجی خواهد آمد.
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۳۸٫  The most darkest moments of night is right before the sunrise…
and now the world is its darkest momenet of its night
it’s time for the sunrise
its time for the saviour
#ThePromisedSaviour

تاریک ترین لحظه‌ی شب دقیقا لحظه‌ی قبل از طلوع است. و اکنون دنیا در تاریک ترین لحظه های شب‌اش فرو رفته.
اکنون زمان طلوع است
اکنون زمان منجی است
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۳۹٫ ️ ️️️He will came for spreading justice around the world. let pray together for the saviour returning.
#ThePromisedSaviour

او برای گسترش دادن عدالت در تمام جهان خواهد آمد. بیاید همه باهم برای بازگشت منجی دعا کنیم.
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۴۰٫ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️The world after the advent of the Savior; its trees would be full of fruit and its rivers roaring and its lands more productive than ever.
‎#ThePromisedSaviour

دنیا بعد از ظهور منجی؛ درختانش پر میوه ورودهایش خروشان وزمین هایش پر محصول تر ازهمیشه می گردد.
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۴۱٫ ️ ️️️All Jews believe that the savior of mankind, is just like everyone else, but he has the manifestation of God’s grace. He will illuminate the world with His light, which is a manifestation of God’s light.
#ThePromisedSaviour

«به اعتقاد همه یهودیان نجات دهنده انسانی است همانند دیگران ام ابرخوردار از جلوه وجبروت خدایی و جهان را با نور خویش که جلوه ای از نورخداست روشن خواهد کرد.» ( یوحنا ۸،۵۶،۵۷)
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی

۴۰٫ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️The world after the advent of the Savior; its trees would be full of fruit and its rivers roaring and its lands more productive than ever.
‎#ThePromisedSaviour

دنیا بعد از ظهور منجی؛ درختانش پر میوه ورودهایش خروشان وزمین هایش پر محصول تر ازهمیشه می گردد.
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۴۳٫ ️ ️️️The world after the appearance of the promised saviour will be completely different from the world before it.
‎#ThePromisedSaviour

جهان پس از ظهورموعود ونجات دهنده به کلی باجهان قبل از آن تفاوت دارد.
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۴۴٫ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ The savior will come when the
competition between governments and their war with each other will increase, and he will some and form a single and just government
‎#ThePromisedSaviour

منحی آخر الزمان هنگامی که رقابت دولت ها و جنگ آنان با یکدیگر زیاد خواهد شد ،می آید و حکومت واحد و عادل تشکیل میدهد
#آخرین_منجی
#ThePromisedSaviour

۴۵٫ ️The world after the reappearance of the saviour, will be a world with new laws, for the benefit of all human beings and on the basis of justice and freedom.
‎#ThePromisedSaviour

دنیای پس از ظهور دنیایی است باقانون های نو و جدید، به صلاح همه ی انسانها و بر استس عدل و آزادگی است.
#آخرین_منجی

۴۶٫ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️The reappearance of Imam Mahdi is a global issue.
God has promised this to all nations and everyone are awaiting #ThePromisedSaviour

ظهور امام زمان يك بحث جهاني و فرامليتي است كه خداوند وعده ظهورشان را به همه امت ها داده است.

جهت دریافت مطالب بیشتر می توانید به کانال زیر در تلگرام مراجعه فرمایید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


8 + = 15

fa_IRPersian
fa_IRPersian