آخرین مطالب

عضویت در سامانه پیامکی با ارسال «عضویت» به 09199380946

متن های انگلیسی ویژه طوفان توئیتری/اینستاگرامی ThePromisedSaviour

متن های انگلیسی ویژه طوفان توئیتری/اینستاگرامی ThePromisedSaviour

متن ۱

۱٫ In a day which is near, Christ shall return alongside Imam Mahdi (PBUH). A blessed day,which may be hastened by prayer of you and me. #ThePromisedSaviour

روزی به همین زودی مسیح همراه مهدی به جهان بازخواهد گشت.روزی مبارک که دعای من و تو در نزدیک شدن آن موثر است. #ThePromisedSaviour

متن ۲

۲٫ When Imam Mahdi reappears, Glory and Greatness of God will be established in the world. In this government, humans will reach the highest level of humanity which they were supposed to hold at the beginning of the Creation. #ThePromisedSaviour

هنگامی که امام مهدی ظهور میکند ملکوت و جلال خداوند در زمین حاکم میشود. در آن حکومت، انسان ها به عالی ترین درجه انسانیت که در ابتدای آفرینش در آنها نهادینه شده بود میرسند. #ThePromisedSaviour

متن ۳

۳٫ The Prophet’s words about these days:“There will come a time when a religious man can’t have his religion unless he runs from hole to hole like a fox that do the same with its babies and this is the end of time.”Do something for Muslims of India and Yemen #ThePromisedSaviour

زمانی بیاید که هیچ دیندار دینش برایش سالم نماند جزاینکه از قله کوهی بگریزد یا از سوراخی به سوراخ دیگر پناه ببرد مثل روباه که با بچه هایش چنین میکند، واین آخرالزمان باشد. اینهاحرفهای پیامبرما محمد درباره این روزهاست. مسلمین هند و یمن را دریابید #ThePromisedSaviour

متن ۴

۴٫ The sky,The Earth,The Moon,The Sun,These are not the only common issues among us,We all seek a way out for saving mankind #ThePromisedSaviour

آسمان،زمین ،ماه ،خورشید ،این تنها چیزهای مشترک بین منو تو نیست .ما همه به دنبال راه نجات بشر هستیم #ThePromisedSaviour

متن ۵

۵٫ O` God, send us your promised Savior to govern like Prophet Solomon on our lands, like Prophet David in between us and like Prophet Joseph over our hearts #ThePromisedSaviour

الهی آن کسی را به سوی ما بفرست که چون سلیمان بر سرزمین هایمان، چون داوود در میان مان و چون یوسف بر قلب هایمان حکومت کند. #ThePromisedSaviour

متن ۶

۶٫ I think with myself about what to do when he comes! The first thing is to reach to him; through the sea, desert, jungle; no matter what I will reach to him. How amazing would be Arbaeen procession with him, Imam Mahdi #ThePromisedSaviour

تو تنهایی خودم فکر میکنم که وقتی او آمد چه کنم! اولین کار اینه که خودمو بهش برسونم،شده همونطور به دریا ،بیابون ‌و جنگل بزنم خودمو بهش میرسونم، راهپیمایی اربعین رو بگو چقدر لذت بخش خواهد بود پشت سر او، مهدی علیه السلام. #ThePromisedSaviour

متن ۷

۷٫  These days many films and books depict the Apocalypse for us.But … The Apocalypse and destructive wars which the Zionism wants.The Apocalypse which is not approved by God and Jesus and the Promised Mahdi. Let’s know Mahdi better #ThePromisedSaviour

این روزها فیلمها و کتابهای بسیاری آخرالزمان را برای ما ترسیم می‌کنند،اما…آخرالزمان و جنگ های ویران‌گری که صهیونیزم می‌خواهد آخرالزمان مورد تایید خدا و مسیح و مهدی موعود نیست. مهدی را بهتر بشناسیم. #ThePromisedSaviour


متن ۸

۸٫  ️Coronavirus has spread all over the world, no one can do anything, isn’t the time for a true Savior, not a fictional Hollywood savior, to come and save the world? #ThePromisedSaviour

کرونا ویروس که تمام جهان را گرفته است، هیچکس هم که کاری نمی تواند انجام دهد، آیا زمان آن نرسیده که یک منجی واقعی (نه منجی متوهم هالیوودی) بیاید و دنیا را نجات دهد؟ #ThePromisedSaviour


متن ۹

۹٫ ️️In Christianity; Signs of the appearance of the Saviour include the appearance of certai
#ThePromisedSaviour

در مسیحیت؛
پیدا شدن نشانه های مشخصی در آفتاب و ماه وستارگان و خرابی اورشلیم و حیرت از علائم ظهور منجی است
#ThePromisedSaviour
#آخرین_منجی


متن ۱۰

۱۰٫  ️Jesus, Mahdi, son of human
What is the difference?
We all await the saviour
#ThePromisedSaviour

مسیح ، مهدی ، پسر انسان
چه فرقی میکند؟!
همه منتظر منجی بشریت هستیم


متن ۱۱

۱۱٫  ️You can’t give an example through the history that shows Prophet Muhammad and his progeny have started battle themselves.
All these satellite channels lie about prophet Muhammad being the prophet of sword!
He fought the oppressors.
The Twelfth Imam is like him supports All the People of the world and And brings them prosperity, justice, and love #ThePromisedSaviour

شما يك مورد سند تاریخی بياورید كه پیامبر اسلام خودشان ابتدا حمله را شروع كرده باشند.
اين همه ماهواره‌ها که به دروغ ميگویند محمد (ص) پيامبر شمشير است.
او با ظالمان جنگید امام دوازده هم مانند او حامی همه مردم دنیاست و برای آنان رفاه عدالت و عشق می آورد


متن ۱۲

۱۲٫  ️Imam Mahdi And Jesus Christ Will Return Soon The day will come that no child will die of hunger while the world powers are awash in wealth. It will be a day of victory for the oppressed over the oppressors. He(Imam mahdi) will come with jesus Christ and the earth will be full of God’s justice. #ThePromisedSaviour

امام مهدی و عیسی مسیح به زودی باز خواهند گشت. روزی فرا می رسد که هیچ کودکی از گرسنگی نخواهد مرد در حالی که قدرت های جهانی از ثروت برخوردار هستند. این روز پیروزی برای مظلومین بر ستمگران خواهد بود. او (امام مهدی) با عیسی مسیح همراه می شود و زمین پر از عدالت خداوند خواهد بود.


متن ۱۳

۱۳٫If only we could vote for a man whose desire has no deviance from what causes our well-being #ThePromisedSaviour

ای کاش می‌توانستیم به کسی رای دهیم که خیر و صلاح ما تنها آرزوی اوست


متن ۱۴

۱۴٫ ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️To establish justice, peace, and justice we must become nearer to the savior. #ThePromisedSaviour

برای برپایی عدالت ، باید به سمت منجی آخرالزمان راهی بیابیم و از او آمدنش را طلب کنیم. #آخرین_منجی #منجیوعدهداده_شده


متن ۱۵

۱۶٫ ️The more the wealth in a country the more is inequality and pressure on the majority of people. Our world needs a fundamental transform. #ThePromisedSaviour #COVID19

در دنیای امروز، کشورها همزمان با افزایش ثروتشان، نابرابری و فشار بر اکثریتشان نیز بیشتر می‌شود. جهان ما به یک دگرگونی اساسی نیازمند است #آخرین_منجی #منجیوعدهداده_شده


متن ۱۶

۱۶٫ ️#TheThread Do you know in the prophecies that the promised Savior is a descendant of Abraham’s two sons? Imam Mahdi’s mother is a descendant of St. Peter’s and a descendant of Isaac and his father is a descendant of the Prophet of Islam and a descendant of Ishmael #ThePromisedSaviour

#رشتو میدانستید در پیشگویی ها آمده که منجی موعود از نسل دو پسر ابراهیم است؟ مادر امام مهدی از نوادگان سنت پطروس و از نسل اسحاق است و پدرش از نوادگان پیامبر اسلام و از نسل اسماعیل است

Abraham ‘s blood was split between his Sons Isac and Ishmael. Frome Isaac was born Jacob,Joseph,Mossiah and Aaron Frome Ishmael was born prophet Mohammad. What makes Imam Mahdi so special is this :

نژاد ابراهیم بین دو پسرش اسماعیل و اسحاق تقسیم شد. از اسحاق یعقوب،یوسف،موسی و هارون دنیا آمدند و از نسل اسماعیل پیامبر اسلام متولد شد. چیزی که خیلی امام مهدی را خاص میکند این است که :

In Judaism lineage will pass through the mother and in Islam lineage will pass through the father Imam Mahdi ‘s Father comes from the bloodline of Prophet Mohammad and Ishmael and his mother comes from the St. Peter and Isaac

در یهودیت نسب از مادر منتقل میشود و در اسلام از پدر پدر امام مهدی از نسل حضرت محمد و اسماعیل است و مادر ایشان از نسل سنت پطروس و اسحاق


متن ۱۷

۱۷٫ ️He will come We should unite our hearts since he is the saviour of all of the humanity. He is going to bring health, wealth and peace for all of us. #ThePromisedSaviour

او می آید ما باید قلب های خود را متحد کنیم زیرا او منجی همه بشریت است. او قصد دارد سلامتی، ثروت و صلح را برای همه ما به ارمغان آورد. #آخرین_منجی #منجیوعدهداده_شده


متن ۱۸

۱۸٫The world has not had good days for a long time. Poverty,war,killing,injustice and new problems every day… Today, #COVID19 and tomorrow, it is not clear what will happen to the people of the world The promised savior must be called to be the end for all these pains and problems

#ThePromisedSaviour ‏زمین مدت هاست روزهای خوبی ندارد جنگ فقر کشت و کشتار بی عدالتی و هر روز مشکلات جدید امروز کرونا و فردا معلوم نیست چه بلایی بر سر مردم دنیا بیاید باید منجی موعود را صدا زد تا پایانی باشد برای همه این درد ها و مشکلات لم يكن للأرض أيام جيدة منذ وقت طويل القتل و الفقر والحرب و الظلم ومشاكل جديدة في كل يوم اليوم ، كورونا وغداً ، ليس من الواضح ما الذي سيحدث لشعوب العالم يجب استدعاء المنقذ الموعود ليكون نهاية لجميع هذه الآلام والمشاكل


متن ۱۹

۱۹٫ ۱۴۰۰ years ago Imam Hussein devoteed everything to keep humanity alive His life,his property and his family… In the last moments of his life, he said : If you have no religion, be free and do not accept oppression. Today, in spite of all this oppression, all over the world,We are waiting for a man of his generation who will eliminates oppression And he establishes peace and happiness in the world forever #ThePromisedSaviour

۱۴۰۰ سال پیش امام حسین برای زنده ماندن انسانیت همه چیزش را فدا کرد. زندگیش را،اموالش را و خانواده اش را او در آخرین لحظات زندگی اش گفت اگر دین ندارید آزاده باشید و ظلم را نپذیرید امروز با وجود این همه ظلم در همه جای دنیا ما منتظر مردی از نسل او هستیم که ظلم را از بین میبرد و آرامش و سعادت را برای همیشه در دنیا برقرار میکند


متن ۲۰

۲۰٫ درحال بارگذاری


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− 1 = 5

fa_IRPersian
fa_IRPersian